اردیبهشت ۱۶

91/2/5  برگزاری جوانه ها     از دبستان المهدی

91/2/12  برگزاری جوانه ها      از دبستان المهدی

دی ۱۴

90/10/05  دبستان بیرجندی و حجاب از ناحیه 3

90/10/06 دبستان کلانتری از ناحیه 3

90/10/07 دبستان حجاب از ناحیه 3

90/10/14 دبستان حجاب و ندای اسلام از ناحیه 3

آذر ۰۶

90/09/01 دبستان حاج جعفر طاهباز پایه  ( دوم ) (فلاورجان )

90/09/01 دبستان افضل پایه های (پیش دبستانی ، اول ، دوم ) (ناحیه 3)

90/09/02 دبستان حافظ پایه (چهارم )(ناحیه 3)

90/09/23 دبستان بیرجندی پایه ( پیش دبستانی ، اول ، دوم ) ( ناحیه 3)

90/09/23 دبستان شریف پایه ( پیش دبستانی ، اول ، ) (فلاورجان )

90/09/27 دبستان ندای اسلام پایه (پیش دبستانی ) (ناحیه 3)

90/09/28 دبستان بیرجندی (پایه اول ، دوم ) ( ناحیه 3)

آبان ۲۳

90/8/2 دبستان دخترانه فردوس پایه های ( پیش دبستانی ، اول ، دوم )

90/8/4 دبستان دخترانه فردوس پایه های ( سوم ، چهارم )

90/8/9 دبستان غیرانتفاعی آوای مهر پایه های ( اول ، دوم ، سوم ) و دبستان فردوس پایه ( پنجم )

90/8/18 دبستان 22 بهمن پایه های ( اول ، دوم ) ، ندای اسلام پایه ( اول ) ، قیام پایه (اول )

90/8/23 دبستان ولیعصر پایه های ( سوم ، چهارم ، پنجم )