خرداد ۳۰

سالن ورزشی کانون امام خمینی در طول سه ماهه اول میزبان   مدارس و ارگان ها و گروههای آزاد بوده است .

 مدارس : دبیرستان های صفورا * مهر آذین * راهنمایی کتیبه *دبستان مسعود

ا رگان ها : گزینه جوان * دانشگاه علوم پزشکی * علمی کاربردی* قطران * پتروشیمی رجال *  دانشگاه صفاهان * شهرداری ( آقای پناهی ) * بیمه ی کار آفرین

گروههای آزاد : 12 گروه به صورت آزاد  از سالن استفاده کردند . 

383 سانس  درطول سه ماهه اول  توسط مدارس و ارگان ها و گروههای آزاد

نوشتن دیدگاه