آذر ۲۰

90/9/6 دبستان حر (ناحیه 5)

90/9/13 دبستان گلستان ، گلبرگ ، گلنوش (ناحیه 5)

90/9/20 دبستان شهید منتظری، دبستان توحید (ناحیه 5)

90/9/27 دبستان توحید ، شهید قدوسی (ناحیه 5)

نوشتن دیدگاه