بهمن ۲۶

برنامه های اجراشده در کانون  امام خمینی در تاریخ   90/11/25

حضور دانش آموزان مدارس :   همدانیان  ،  عدل  ، 12  بهمن  ،  سهراب  سپهری ، معصومه  مهرگان  ،رضوان در جنگ دهه فجر

حضور داتش آموزان مدر سه بهار آزادی   در جشنواره  فضا و نجوم


نوشتن دیدگاه