اسفند ۰۶

برنامه های برگزار شده در سالن اجتماعات در  ا سفند ماه  90        

90/12/1   برگزاری مسابقات  سرود   ناحیه   سه 

90/12/2     برگزاری مسابقات سرود ناحیه سه

90/12/10 برگزاری جشن تکلف

90/12/16 جشن ستارگان ناحیه سه

 90/12/20  برگزاری   مسابقات فرهنگی هنری اداره کل

90/12/20جشن شمیم باران

90/12/21 برگزاری مسابقات فرهنگی هنری اداره کل

90/12/21برگزاری مسابقات تئاتر ناحیه سه

90/12/22برگزاری مسابقات فرهنگی هنری اداره کل

 90/12/23برگزاری مسابقات فرهنگی هنری اداره کل

 90/12/24برگزاری مسابقات فرهنگی هنری اداره کل

 90/12/25برگزاری مسابقات فرهنگی هنری اداره کلنوشتن دیدگاه