فروردین ۱۵

جمع کل میهمانان اسفند   ما 90   :  114  نفر 

حضور میهمانان از شهرهای مراغه ،قم،تبریز ،یزد ،تهران ،قاین ،بوشهر ،بوشهر ، خوزستان  در خوابگاه های کانون امام خمینی

نوشتن دیدگاه