اردیبهشت ۱۰

تحقق اهداف واقعی کشور در گرو خود اتکایی و استقلال اقتصادی است.

نوشتن دیدگاه