اردیبهشت ۱۲

اهمیت دادن به معلم،یک اصل مهم و درجه اول در نظام اسلامی است.

حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند:معلم-چه بخواهند ،چه نخواهند-رتبه بالا و عالی ای داردودر حساسترین نقطه ایستاده است.

لذاپرداختن به آموزش و پرورش واهمیت دادن به معلم،یک اصل مهم و درجه اول نظام اسلامی است.

نوشتن دیدگاه