اسفند ۱۸

بر مقدم دختر پیامبر صلوات      بر چشمه پاک کوثر صلوات 

بر محضر حضرت محمد تبریک   بر مادر شیعیان حیدر صلوات 

نوشتن دیدگاه